Orbit

【1415 YZU】 Alumni Gathering, 一世「意」吾

回想你在AIESEC的日子是不是有一個人曾經是對你很有意義的人呢?
一定有一個你很想對他說出感謝的話的人吧!
一定存在一個人是你想在大家面前感激的那個 他/她。
而 你/妳 就只差一個機會。
1415 Alumni Gathering 一世"意"吾 》
活動將會替你邀請你想感謝的對象,讓你說出以往沒說出的感謝話語。
----------------------------------------------------------------------------------------
時間:2014/12/13 (六) 18:30
地點:Changee Playground
交通資訊:台北市羅斯福路五段176巷2號

AG